Budování kapacit pro ochranu ohrožených druhů Xiphophorus v severovýchodním Mexiku

(spoluautorkou článku je Diana Juarez)

Titulek článku odpovídá doslovnému názvu projektu, který v roce 2023 přinesl nové impulzy do života několika lidí. Také se dotkl několika ryb – jestli to však byl i přelomový rok pro budoucnost severních plat v Mexiku, to uvidíme mnohem později.

Severní platy

Ale vezměme to od začátku. Od severních plat, což jsou tři druhy: Xiphophorus couchianus, X. meyeriX. gordoni. První dva jsou v přírodě vyhubené a přežívají už několik desetiletí jen v akváriích. Nejen členové mezinárodního projektu Xiphophorus – Northern Platyfish si začínají klást otázku, jestli naše chovy jednou přispějí k návratu ryb do Mexika. A taky jak na tom je laboratoř na Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) v Monterrey, tedy ve městě, kde původně žil Xiphophorus couchianus a kde se to v historických záznamech různými platami jen hemží. Kdysi se na UANL chovu a výzkumu plat hodně věnovali. Po takřka kompletní výměně personálu a několikaleté odmlce se tam znovu probudil zájem o ochranu místních ryb, tedy i těch z rodu Xiphophorus.

Projekt pro rok 2023

Po domluvě UANL se Zoo Ostrava a Aquarium tropical de la Porte Dorée vznikl projekt, který finančně podpořila organizace European Union of Aquarium Curators. Jeho cílem bylo navázat dlouhodobou spolupráci, konzultovat možný rozvoj laboratoře se zaměřením na ryby rodu Xiphophorus, a také se porozhlédnout v terénu a zjistit aktuální stav (bývalých) lokalit plat. Mimo to i podniknout úplně první kroky směřující k reintrodukci vyhynulých druhů zpět do přírody, ale pomalu… prozatím by stačilo, aby kdekoliv v Mexiku existovala prosperující akvarijní populace.

Naše spolupráce probíhala na dálku. Jádrem projektu ale byly dva týdny v červnu, kdy jsme pracovali společně přímo v severovýchodním Mexiku. Úkolem bylo zaškolit pracovníky a studenty UANL v aktivitách podporujících ex situin situ ochranu čtyř(!) zástupců rodu Xiphophorus. Kromě pracovníků zodpovědných za provoz laboratoře s akvárii, za výuku studentů a výzkum jsme zapojili i studenty, abychom je motivovali k další práci s ohroženými mexickými rybami.

Společná práce v terénu.
(Foto: Ana Laura Lara Rivera)

Laboratoř UANL

V tomto článku bychom chtěly vypíchnout několik poznatků z terénu, ale také představit současný stav a možnosti UANL pro další příspěvek k ochraně severních plat. Laboratoř s akvárií má celý název Laboratoř biologie ochrany přírody a udržitelného rozvoje, její „vodní“ součástí je jednotka pro akvakulturu a rybářství. Tam se provozuje Centrum pro ohrožené ryby, které má potřebnou certifikaci pro to, aby zde vůbec ohrožené nebo zákonem chráněné ryby chovaly. Jinak to ani není možné, tudíž představa, že „obyčejní“ akvaristé v Mexiku třeba ještě drží ve svých akváriích původní populace dnes vyhubených druhů, je nereálná. Kdyby to někdo dokázal, nebylo by to legální.

Součástí laboratoře je akvarijní místnost s klimatizací a menší místnosti sloužící k chovu živého krmiva, karanténě a různým vědecko-vzdělávacím účelům. Je to především univerzitní pracoviště, takže studenti a jejich rozvoj jsou prvořadí. Snímky připojené k článku zachycují stav z červnu 2023, laboratoř od té doby prochází renovací. Betonové vany ve velké hale poskytují opravdu velkou kapacitu, ale v letním období je tu velké teplo, což využití limituje.

Nejzajímavější druhy proto najdeme v klimatizované místnosti: Patři mezi ně kriticky ohrožené gudeje Xenotoca doadrioiAmeca splendens, nebo ohrožené Xenotoca eiseniXenoophorus captivus. Z dalších druhů můžeme jmenovat: Cyprinella formosa, Goodea atripinnis, Xenotoca variata, Poecilia mexicanaPoeciliopsis viriosa. Najdeme tu i různé populace plat (Xiphophorus maculatus, X. variatus, případě hybridy z okolních vod; označení X. couchianus na dvou akváriích je potřeba brát s rezervou, protože fenotypově vůbec neodpovídají). Práce na rozvoji sbírek a samotných akvárií a jejich technického vybavení pokračují, univerzita chce své zařízení smysluplně využít.

Část vnitřního zařízení na UANL.
(Foto: Markéta Rejlková)
Největší část laboratoře s betonovými nádržemi.
(Foto: Markéta Rejlková)

Práce s veřejností

Považujeme za velmi důležité říci, že věda není jen o zkoumání nebo experimentech, ale také musíme být schopní poskytovat své znalosti široké veřejnosti. To představuje klíčový prvek na cestě za globální změnou, kterou v dnešní době opravdu potřebujeme. Mnoho lidí si neuvědomuje význam endemických druhů nebo důležitost role, kterou hrají v ekosystémech. Součástí práce laboratoře i studentů jsou i aktivity na základních školách. Několik takových aktivit ve třídách jsme absolvovali během červnové návštěvy Múzquizu, bývalém domově druhu Xiphophorus meyeri. Práce s veřejností je tady vzhledem ke kýžené budoucí reintrodukci druhu velmi důležitá. Ve škole jsme se v podstatě snažili vysvětlit dětem důvod naší návštěvy a to, jak můžeme všichni společně přispět k ochraně životního prostředí a druhů, se kterými koexistujeme.

Návštěva školy v Múzquizu.
(Foto: Markéta Rejlková)

Průzkum současných, bývalých či potenciálních lokalit severních plat

Zásadním přínosem projektu byla návštěva a sběr dat z některých vytypovaných lokalit ve státech Nuevo León a Coahuila. Navštívené lokality v metropolitní oblasti Monterrey byly: Río la Silla, Guadalupe; Arroyo Santa Ana, Juárez; Manantial de Jardines del Canadá, Escobedo; Arroyo Charco Azul, Cerro de la Silla; Arroyo La Tinta, Bosque La Silla; Ojo de Agua, Apodaca. Ve státě Coahuila jsme navštívili lagunu Santa Tecla v Cuatrociénegas a také několik lokalit ve městě Múzquiz a jeho širším okolí. Na některých místech jsme marně (byť důkladně) hledali vodu; na jiných jsme strávili i více hodin pomalého postupu terénem, ale nenašli jsme vůbec žádné ryby. I tak to byla důležitá práce. Tam, kde ryby byly a nebo by tam snad jednou opět mohly být, jsme provedli důkladný průzkum.

Měřili jsme fyzikálně-chemické parametry vody, abychom získali komplexní informace o stanovišti, včetně teploty, rozpuštěného kyslíku, vodivosti, pH, tvrdosti apod. Kromě toho jsme zaznamenávali podrobný popis zaznamenaných živočichů i vegetace, substrátu, proudění atd. včetně okolí a možných negativních vlivů. Na vytipovaných místech jsme také sbírali vzorky environmentální DNA, které nám mohou pomoci získat informace o druzích, které nám zůstaly skryté. Kde to bylo možné, šnorchlovali jsme a prováděli přímá pozorování a určování ryb v jejich přirozeném prostředí.

Některá stanoviště v oblasti Monterrey jsou poměrně dobře zachovalá. Sucho a invazivní druhy ryb však představují vážné problémy.
(Foto: Markéta Rejlková)

Popis zjištěného stavu všech lokalit by vydal na útlou knihu. Ale jistě vás zajímají aspoň ta nejdůležitější místa. Tak tedy stručně:

Laguna Santa Tecla, CuatrociénegasXiphophorus gordoni stále na lokalitě prosperuje. Laguna je ale prakticky zarostlá rostlinami, na oploceném pozemku se pasou koně, kteří vodu znečišťují. I když populace plat vypadala velmi dobře, životní prostor se jim rapidně zmenšuje.

Okraj původní laguny Santa Tecla. Je už úplně zarostlá. Koně znečišťují mělké tekoucí vody, kde se zdržují platy.
(Foto: Markéta Rejlková)
Xiphophorus gordoni a Gambusia marshi.
(Foto: Markéta Rejlková)

Apodaca jistě zajímá mnoho chovatelů severních plat. Ano, místo se proměnilo, jsou tu nové bazény a celkově je to tu takové více „umělé“. Ne, zázrak se nekonal, žádné X. couchianus ani jiné platy jsme tu nenašli. Jen několik jedinců (nepůvodních) Xiphophorus hellerii v mizerné kondici. A nějaké ty tilápie a stovky Pseudoxiphophorus bimaculatus, nepůvodního druhu živorodky, která vody v okolí Monterrey s výjimkou horských toků opanovala.

Ojo de Agua de Apodaca.
(Foto: Markéta Rejlková)

Santa Ana je lokalitou tajemné platy Xiphophorus sp. Regio. Výše v textu jste si mohli povšimnout, že mluvíme o ochraně čtyř druhů rodu Xiphophorus. Severní platy jsou tři. Regio je ten čtvrtý druh, i když zatím nepopsaný a kdo ví, jestli to nakonec dobrý druh bude. Každopádně lokalita je to nesmírně zajímavá a vidět na vlastní extrémně malou tůň, ve které přežívá izolovaná populace, bylo určitě jedním z nejdůležitějších momentů celého projektu. Monitoring lokality a další výzkum těchto ryb pokračuje.

Arroyo Santa Ana je potok, v období sucha rozčleněný do malých tůní.
(Foto: Markéta Rejlková)

Múzquiz – koupaliště La Cascada, typová lokalita X. meyeri, mělo nízký stav vody, zato plno ryb. Vůbec poprvé jsme zaznamenali výskyt nepůvodního druhu ryb, až dosud byla lokalita alespoň v tomto ohledu „panenská“. Letní podoba koupaliště celkově moc optimistická nebyla, klíčový je zde dostatečný přísun čerstvé vody z pramene Socavón. Bohužel, i ten čelí nedostatku vody. I mnohé řeky v okolí Múzquizu byly úplně vyschlé, nadějně se jeví jen Río San Juan a jeho přítoky na severovýchod od města. Ale o tom až někdy příště…

Navzdory plavcům se bazén v Múzquizu jen hemží rybím životem.
(Foto: Markéta Rejlková)

Společná práce ve prospěch ohrožených ryb ze severovýchodu Mexika bude pokračovat. Děkujeme za podporu EUAC, Zoo Ostrava, Aquarium tropical de la Porte Dorée a UANL. Neocenitelnou pomoc poskytly především Tiphaine Dartois (Aquarium tropical) a Ana Laura Lara Rivera (UANL), ale i další téměř dvě desítky osob, které byly do projektu zapojené. Doufáme, že alespoň v některých tahle úplně nová zkušenost zažehla jiskru zájmu o ohrožené ryby rodu Xiphophorus. Protože v Evropě severní platy chováme, ale jejich domov je v Mexiku a rádi bychom je tam viděli.

Hejna ryb najdete přímo v metropoli Monterrey. Zde však kromě teter Astyanax mexicanus a hybridních plat (Xiphophorus sp.) žijí i četné nepůvodní živorodky Poeciliopsis gracilis.
(Foto: Markéta Rejlková)

Podobné příspěvky